Adatkezelési nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

SZOLGÁLTATÓ (A TOVÁBBIAKBAN: „ADATKEZELŐ”) ÉS ÜZEMELTETŐ ADATAI

Név:  Vécsey és Társa Oktatási és Rendezvényszervezői Bt.

E-mail: info@motivacioterkep.hu

Tel.: +36 20-344-6110

Székhely: 1126 Budapest Márvány u.44.

Adószám: 29057513-3-43

Bankszámlaszám: 11712004-20342410

Tárhely-szolgáltató: Dotroll Kft.

Adatkezelő személye: A weboldal tulajdonos ügyvezetője

FOGALMAK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül a Társaság. Az Adatkezelő a honlap üzemeltetője.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Honlap: az adatkezelő által üzemeltetett www.motivacioterkep.hu weboldal és aloldalai.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapot felkeresi és személyes adatát az adatkezelő kezeli.

Külső szolgáltató: az adatkezelő által a honlapok üzemeltetéséhez vagy azon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a szolgáltatás honlapjához, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) az Adatkezelő mindaddig tárolja, amíg annak törlését az adatközlő az adatkezelőtől írásban, a fejlécben szereplő e-mail címen vagy az adatkezelő székhelyére küldött postai küldemény útján nem kéri. Az adatközlő adatainak megadásával és elküldésével egy időben tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a szolgáltató, azaz a Vécsey és Társa Bt. értesítéseket és marketing célú megkereséseket is kezdeményezzen felé.

Amennyiben az adatközlő nem szeretne további megkereséseket kapni, az info@motivacioterkep.hu e-mail címre küldött, leiratkozás tárgyú levelével jelezheti ezt az Adatkezelő felé. Ebben az esetben adatit véglegesen törli az adatkezelő a nyilvántartásból.

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, blogbejegyzésekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a.) pontja és a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1)–(9) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatóak meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez és a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat – az arra feljogosították számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) – hitelessége és a hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) – változatlansága igazolható (adatintegritás) – a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha ezt a törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt a tőlük telhető legmagasabb szinten védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógép vírusok, a számítógépes betörések és a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységekre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Adatvédelmi incidens előfordulása esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

– az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

– az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. A honlap tartalmazhat partnerhálózataink, hirdetőink webhelyeire mutató vagy onnan induló hivatkozásokat. Az említett weboldalak bármelyikére mutató hivatkozás követése esetén felhívjuk figyelmét, hogy ezek saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, és nem vagyunk felelősek ezekért az irányelvekért.

Kérjük, ellenőrizze ezeket az irányelveket, mielőtt bármilyen személyes adatot oszt meg ezekkel a weboldalakkal. Ne felejtse el, hogy a közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok, például pénzügyi információk vagy címadatok megadásával kapcsolatban! Nem vállalunk felelősséget más személyek semmilyen egyéb tettéért, ha személyi adatait egy közösségi média platformunkon teszi közzé, és egyúttal javasoljuk, hogy ne osszon meg ilyen információkat.

TITOKTARTÁS

A megszerzett és tárolt adatok harmadik fél részére soha nem kerülnek átadásra és

felfedésre, kivéve az alábbi – törvény által nevesített – esetekben:

 1. Hatóságok részéről történő hivatalos megkeresés (pl.: Bírósági végzés) esetén az eljáró hatóság részére.
 2. Hatósági eljárás kezdeményezése (pl.: számítógépes bűncselekmény gyanúja) esetén az eljáró hatóság részére.
 3. Más jogi megkeresés esetén kizárólag abban az esetben, ha jogszabályi követelmény, az adatok felfedése.
 4. Minden olyan esetben amikor az országos törvényi előírásoknak, vagy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés ezt megköveteli.
JOGI HÁTTÉR
 1. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
 2. 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.
 3. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 4. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről XVII. fejezete az adatkezelési szabályokról.
 5. 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.
 6. 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
 7. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
 8. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (Infotv.)
 9. A 29–es munkacsoport 16/2011. sz. véleménye a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról.
 10. 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról.
 11. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.
JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót és szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosíthassa.

2019.09.27.

a java most jon footer

Kövesse közösségi oldalainkat!

a java most jon footer

Kövesse közösségi oldalainkat!

Copyright by Vécsey Katalin 2019. Minden jog fenntartva.
Honlap készítője: PRove Kommunikáció

Copyright by Vécsey Katalin 2019. Minden jog fenntartva. Honlap készítője: PRove Kommunikáció